Stichting NCV Bijbelstudie – 2021

Nu we het oude jaar hebben afgesloten en een nieuw jaar begonnen zijn is het tijd terug te blikken op wat we allemaal hebben kunnen doen in het afgelopen jaar, en onze donateurs te bedanken die dit met hun giften mede mogelijk hebben gemaakt.

2021 was het jaar waarop we de stichting gelanceerd hebben. In februari waren alle zaken rond en konden we aan de slag. Het doel waarmee de stichting is opgericht was het ondersteunen van de werkzaamheden aan de NCV en de bijbehorende app en projecten. Dit omvat niet alleen ondersteuning in gemaakte onkosten, ook ondersteuning aan degenen die tijd willen vrijmaken om meer in het project te kunnen investeren. Door gulle giften hadden we hier meteen voldoende middelen voor, en ik ben minder gaan werken om meer tijd te hebben voor deze projecten. Mijn hoop was ook anderen te vinden, die met hetzelfde enthousiasme zich willen inzetten voor deze projecten, er veel tijd voor vrij willen maken, en hiervoor ook door de stichting ondersteund zouden worden. Ik heb een aantal mensen benaderd, maar mijn Barnabas nog niet gevonden. Wie weet wat het nieuwe jaar brengt. Vooralsnog komt, gesteund door Alfred Dekker, het meeste werk nog altijd op mij neer.

Projecten 2021

In 2021 is er voornamelijk aan twee projecten gewerkt. Allereerst is eerder al de vertaling van het hele Nieuwe Testament in proeve verschenen. Deze is al in de app te lezen en te bestuderen, maar ik weet dat velen het zeer zouden waarderen als er ook een papieren uitgave kwam van het Nieuwe Testament. Daarom ben ik in de loop van het jaar met Alfred bezig geweest de nieuw vertaalde boeken opnieuw na te kijken en nog openliggende vragen te beantwoorden en fouten eruit aan het halen, om de vertaling zo klaar te maken voor een uitgave. Tegelijk werkten we met het oude vertaalteam aan het afronden van de revisie van de reeds uitgegeven vertaalde brieven van Paulus. Dit werk loopt nog en wordt hopelijk in 2022 afgerond.

Het andere project, dat het hele jaar in beslag heeft genomen (van januari 2021 tot januari 2022), was het ontwikkelen van een interlineair bij het Oude Testament.  Er is voor 9.354 Hebreeuwse woorden een woordstudie gedaan om een vertaalwoord te kiezen en ze te groeperen in de woordfamilie waar ze bij horen. Die woorden komen in 98.284 verschillende vormen voor; denk aan enkelvoud, meervoud, of bij werkwoordsvormen in verschillende personen en stammen. Voor elke vorm is het vertaalwoord en de stamvorm in de goede vorm gezet, deels automatisch, maar het was veel handwerk en controleer werk. Ook zijn er allerlei  verbeteringen nog doorgevoerd in de andere data, de strongnummers, de transliteratie en ga zo maar door. Nu is de informatie compleet voor alle 479.717 Hebreeuwse en Aramese woorden in de database.

Dit heeft een prachtig interlineair opgeleverd, het meest complete, meest wetenschappelijk goed gefundeerde Nederlands interlineair dat ik ken. Nu is bij elk woord de Masoretische uitspraak en een letterlijke Nederlandse vertaling te lezen, de stamvorm, het strongnummer, twee regels met grammaticale informatie en de functie die het woord in de zin vervult. Met dit werk is het fundament gelegd voor het verdere werk aan het Oude Testament, waar ik in de loop van 2022 aan hoop te beginnen. Dit zal het reconstrueren van de Hebreeuwse grondtekst zijn en het maken van een vertaling en voetnoten.

Werkzaamheden 2022

Ook voor 2022 zijn er al weer genoeg plannen waar ik me mee bezig kan houden. Het eerste plan is om de app flink op de schop te nemen en te vernieuwen. Ik heb weer allerlei ideeën voor verbeteringen en nieuwe functies, maar wil ook gewoon de interface aanpakken en alles duidelijker en eenvoudiger maken. Ook om in de toekomst de app nog goed te kunnen onderhouden en uit te kunnen breiden is het weer nodig de app volledig opnieuw op te bouwen.

Met het uitbrengen van de nieuwe app wil ik ook een eerste versie van voetnoten/commentaar bij de vertaling van de rest van het Nieuwe Testament uitbrengen. Dit is nu alleen nog maar beschikbaar bij de brief aan de Galaten en de 2e brief aan Korinte. Ook wil ik een eerste hand leggen aan een woordenboek dat meer informatie geeft over de precieze betekenis van elk Grieks/Hebreeuws woord en duidelijker aangeeft onder welke omstandigheden en om welke reden er is afgeweken van het gekozen trefwoord. Dit zal zeker een groot deel van mijn tijd komend jaar in beslag nemen.

Daarnaast wil ik dus in de loop van het jaar ook beginnen aan het reconstrueren van de Hebreeuwse grondtekst en het maken van een vertaling bij het Oude Testament. En als het nakijken van het Nieuwe Testament een beetje opschiet, geven we die hopelijk volgend jaar in papieren versie uit.

Dank

Zoals u ziet, er ligt weer een hoop vruchtbaar werk klaar voor het komende jaar. Ik wil allen die dit werk mogelijk maken met giften danken dat ze hierin willen delen, en allen die op andere manier een steentje bijdragen aan dit werk. Wat is er mooier dan zo te kunnen werken om Gods woord dichter bij de mensen te brengen? En natuurlijk wil ik God danken, die ons Zijn Woord gegeven heeft. Moge het weer een vruchtbaar jaar worden. Opdat we Hem beter mogen leren kennen!

Thijs Amersfoort

Directeur Stichting NCV-Bijbelstudie